Komunikácia na Bani, chodník pri pekárni, dopravné ihrisko, čierne stavby ...

Roman Ocelník - poslanec MZ Rožňava

Prázdniny sú v plnom prúde, avšak život v meste pokračovať musí. Tému niektorých strarších problémov, ktoré som už v minulosti otvoril a dosiaľ sa neriešili som oprášil a pridal zopár nových, ktoré som adresoval mestu dňa 30.7.2012. Ako som pred voľbami prezentobal, že budem občanov informovať z mojej činnosti poslanca, to aj naďalej platí. Obsah prinášam v plnom znení:

Vážený pán zástupca primátora Pavol Burdiga
 
Vzhľadom k tomu, že na uplynulých rokovaniach MZ bol program pestrý a nezostal priestor na riešenie ďalších problémov a v programe najbližšieho diskusia absentuje, s mojimi požiadavkami a potrebami občanov sa obraciam na Mesto Rožňava písomne.
 
1. Výstavba priemyselného parku začala, zvýšil sa pohyb na Rožňava - Bani, a do budúcna bude frekvencia osôb a vozidiel zjavne ešte vyššia. Komunikácia je úzka a rozbitá, chodník je úplne nefunkčný hlavne pre kočíky, invalidné vozíky, starších ľudí ...  Žiadam vytvoriť skupinu odborníkov z radov zamestnancov mesta a poslancov a situáciu preveriť na mieste samom. V prípade, že skupina potvrdí havarijný stav, nápravu riešiť.
 
2. Okružná ulica sa rozrástla o nové byty, vytvorila sa nová cesta, na Rumunskej sa zhustila doprava. Nebezpečná sa mi javí križovatka Rumunskej a M.R.Štefánika ulíc. Navrhujem túto označiť dopravným značením, pričom ako hlavnú určiť Rumunskú.
 
3. Prednedávnom prišla Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostretdia a mestských komisií s myšlienkou vytvorenia novej ulice v k.ú. Nadabula, ktorá sa stretla s nesúhlasom obyvateľov dotknutých susediacich nehnuteľností.  Žiadam o odpoveď, kto bol iniciátorom, kto žiadal vypracovanie štúdie, koľko stála a kto ju zaplatil.
 
4. Žiadam o poskytnutie informácie ohľadom bývalého dopravného ihriska pri kúpalisku, v akom majetko-právnom vzťahu je Mesto Rožňava a možné plánované využitie do budúcna. V prípade, ak je mesto legitímnym vlastníkom pozemkov a stavby a momentálne nie sú s dotknutou nehnuteľnosťou žiadne plány využitia, navrhujem tento majetok ponúknuť k užívaniu prípadnému záujemcovi, pri zaujímavom verejno prospešnom zámere hoci aj za symbolickú cenu.
 
5. Žiadam ospoveď, koľko bolo uložených pokút za "čierne stavby " v severnej časti mesta, prípadne koľko opatrení na zastavenie prípadne zbúranie bolo uložených v období od roku 1990 v tejto lokalite.
 
6. V spojení s rekonštrukciou Námestia baníkov žiadam zaslať správu, v akom štádiu sa nachádzajú práce. Tiež pri každej závažnej zmene termínov alebo iných rozhodujúcich okolností žiadam ihneď zaslať e-mailovú správu všetkým poslancom.
 
7. Nedávno postavené bytovky - Okružná a Dúhová ulica, natreba zabudnúť ani na túto lokalitu a udržiavať - kosiť zeleň na pozemkoch mesta.
 
8. Chodník pri pekárni BFZ nad OD Billa je v dezolátnom, zdravie ohrozujúcom stave. Je to hlavná spojovacia trasa centra mesta so sídliskom Stred a Juh, teda takmer s polovicou Rožňavy, ktorá si zaslúži, aby sme sa jej venovali. Je potrebné nájsť okamžité, aspoň provizórne riešenie na jej opravu a pripraviť kroky na jej celkovú rekonštrukciu. Dočasná oprava by spočívala v nasypaní a utlačení asfaltovej drte, ktorá sa získala pri rekonštrukcii Námestia baníkov. Čo sa týka ďalšej celkovej rekonštrukcie, možno by bolo na zváženie vyvolať jednanie v vlastníkmi BFZ a perspektívne nájsť spoločné riešenie do budúcna.
 
Odpovede na moje otázky rád príjmem e-mailovou formou.
 
V mene občanov Rožňavy ďakujem
 
Roman Ocelník, poslanec MZ Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.