Pozvánka na zasadnutie MZ

Rožňava

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave na deň 15. december 2011 o 13.00 hod. do rokovacej miestnosti MZ

Program:

1. Otvorenie

2. Plnenie uznesení MZ

   1. Pozastavenie výkonu časti uznesenia MZ č. 391/2011 – bod c) ukladacej časti

   2. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave

   3. Informácia v súlade s uznesením MZ č.224/2011-1 o kontrolách prebiehajúcich na MsÚ, o súdnych sporoch vedených voči mestu a o pokutách uložených mestu

   4. Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 – vývoj kauzy „Rozhodnutie úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty“

3.

   1. Uznesenie MZ č. 110/2011 – zrušenie ukladacej časti

   2. Petícia občanov za úpravu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava v časti daň z nehnuteľnosti

4. VZN mesta Rožňava o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava

5. VZN mesta Rožňava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

6. Mgr. Radoslav Kovács- poslanecký návrh: VZN mesta o poskytovaní dotácií

7. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácií Príloha: TABUĽKA

8. 4. stretnutie banských miest a obcí Slovenska – vyúčtovanie

9. Návrh zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu mesta Rožňava – lokalita A „Pod Gombášom“ a lokalita B „IBV Podrákoš – lokalita Útulná“

10. Poslanecký návrh Ing. Petra Marka na riešenie havarijného stavu budovy Spojenej školy na Ul. J.A. Komenského v Rožňave

11. Poslanecký návrh p. Ľudovíta Kossutha: Osadenie televíznych rozvodov a rozvodov internetu v bytovom dome 6 b.j. Nadabula

12. Majetkoprávne záležitosti mesta

   1. Judita Jánošíkova a Ing. Erika Majerníčková, Spišská Nová Ves – ponuka na odkúpenie podielov k pozemkom

   2. MO Slovenského rybárskeho zväzu Rožňava – predaj pozemku mesta

   3. Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k.ú Nadabula

   4. Obchodná verejná súťaž na predaj budovy – skladu, súp. číslo 1060 bez pozemku v areáli CORPORA AGRO spol. s r.o. Rožňava

   5. Obchodná verejná súťaž na predaj reklamného pútača 8M na Košickej ul. v Rožňave

   6. Ondrej Lipták – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

   7. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava – prenájom pozemkov

   8. Ing. Jaroslav Hlaváč – priamy prenájom miesta na osadenie reklamného zariadenia

   9. Zámer priameho prenájmu nevyužitého stožiara na Štítnickej ul. v Rožňave

   10. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice – žiadosť o zmenu uznesenia MZ č. 44/2011

   11. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice – zriadenie vecného bremena na pozemok mesta

   12. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 216/2011

   13. Nájomná zmluva na užívanie budovy a pozemku Základnej školy Sama Tomášika na Ul. zeleného stromu

   14. Prenájom nebytových priestorov – kancelárií a príslušenstva pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva na Spojenej škole na Ul. J.A. Komenského

   15. Prenájom telocvične a príslušenstva v priestoroch Spojenej školy na Ul. J.A.Komenského pre ZŠ reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s vyučovacím jazykom maďarským

   16. Napojenie verejného osvetlenia na Dúhovej ulici do jednotnej siete verejného osvetlenia

   17. Technické služby: Odpustenie platby za prenájom ľadovej plochy - HKM 98 – mládeže Rožňava – schválenie podpísania dodatku k zmluve

   13. Žiadosť o vydanie stanoviska ku zriadeniu súkromnej materskej školy na Letnej ul. č. 42 v Rožňave

   14. Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – súhlas so vzatím úveru pre potreby projektu priority č. 2 opatrenia 5.2 Operačného programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 („Rozvoj cezhraničných komunikačných tokov“) Príloha: Súhlas so vzatím úveru

   15. Informácia o podaní žiadosti na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre mesto k 15.12.2011

   16. Správy hlavnej kontrolórky 1. Správa o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 2. Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta Rožňava na I. polrok 2012

   17. Podnety pre hlavnú kontrolórku

   18. Otázky poslancov

   19. Diskusia

   20. Záver

Bod : Diskusia občanov Bude zaradený do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 17.00 hod. – 18.00 hod. po ukončení prestávky v rokovaní. 

Zdroj a viac info k jednotlivým bodom: http://www.roznava.sk/sk/--16-3437-pozvanka-na--zasadnutie--mz

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT