Verejné zasadnutie komisie Finančnej ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave


 

Oznámenie o zasadnutí

 

Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční

 

 

14. 3. 2019 o 15.00 hod. v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

Program:

 
O t v o r e n i e
Spracovateľ
1.
O. Rézművesová - zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta
JUDr. Andrea Kalinová
2.
Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností  a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
- návrh na doplnenie
JUDr. Andrea Kalinová
3.
Obchodná verejná súťaž na predaj ohradenia hracej plochy – cenová ponuka
JUDr. Erika Mihaliková
4.
Košický samosprávny kraj - priamy predaj pozemkov mesta
Blanka Fábiánová
5.
L. Jankó - priamy predaj pozemkov mesta
Blanka Fábiánová
6.
Ľ. Takáč - zverejnenie zámeru priameho  predaja pozemkov mesta
Blanka Fábiánová
7.V. Molčan - žiadosť o predaj pozemku

Blanka Fábiánová

8.
Národná diaľničná spoločnosť - priamy  predaj pozemkov mesta
Blanka Fábiánová
9.
Vyňatie budovy zo zoznamu prebytočného majetku mesta
Blanka Fábiánová
10.
A. Rézműves - priamy predaj pozemku mesta

Perla Dávidová

11.
L. Takáč - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta

Perla Dávidová

12.
VARY s.r.o. - priamy predaj pozemku mesta

Perla Dávidová

13.
VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh 
Mgr. Juraj Halyák
14.
VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – návrh na zmeny a doplnenie
Mgr. Juraj Halyák
15.
Štatút mesta Rožňava – návrh

Mgr. Juraj Halyák

16.
Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na zmeny  a doplnenie
Mgr. Juraj Halyák
17.
Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava na obdobie 2019 - 2023
PaedDr. Janka Mičudová
18.
Návrh na prehodnotenie „Zásad participatívneho rozpočtu v meste Rožňava“ a „Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava „
Ing. Klára Leskovjanská
19.

Návrh rozpočtu Mesta Rožňava vrátane RO a PO na roky 2019- 2021

Ing. Klára Leskovjanská

20.
Cenová mapa – poslanecký návrh
Ing. Karol Kováč
 Rôzne 
 Záver 

 

 Bc. Ivan Kuhn, MA
predseda komisie

...

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku

 

Predseda :
Bc. Ivan Kuhn, MA
 
Podpredseda :
Ing. Ondrej Bolaček

Členovia:
Zoltán Beke
PaedDr. Marek Kmeť
Vladimír Polóny
Pavol Horňák
Gejza Záhn
JUDr. Martina Vnenčáková
Árpád Gőrgei
Ing. Máriu Blaškovú
Tomáš Németh
 
Tajomník :
Ing. Erika Leskovjanská

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ktorý obdchoďák v RV je pre Vás obľúbený?:

Minibager

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA