Verejné zasadnutie komisie Finančnej ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave


 

Oznámenie o zasadnutí

 

Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční

 

 

11. 9. 2019 o 15.00 hod. v zasadačke na II. poschodí MsÚ

 

Program:

 
O t v o r e n i e
Spracovateľ
1.
Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu,
Plnenie rozpočtu k 30.6.2019,
Opatrenia na dosiahnutie priaznivých výsledkov hospodárenia z podnikateľskej činnosti

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH

2.
Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na zmenu a doplnenie
JUDr. Judita Jakobejová
3.

Zriadenie komisie pre rómsku komunitu pri MZ v Rožňave  – návrh

JUDr. Judita Jakobejová
4.
Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava – poslanecký návrh
Mgr. Michal Drengubiak
5.
Rokovací poriadok MZ – poslanecký návrh na zmenu
Mgr. Michal Drengubiak
6.
Petícia  za rekonštrukciu  malometrážnych bytových  domov  vo vlastníctve mesta Rožňava na Jovickej ulici č. 52 až 62 v Rožňave.

Ing. Dana Majorčíková

Mgr. Mária Fábiánová

7.Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2019

Ing. Klára Leskovjanská

8.
Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie - MsD Actores – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2019
Ing. Klára Leskovjanská
9.
Rekonštrukcia letného kúpaliska v Rožňave - I. etapa
Zlata Macková
10.
Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností  a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - návrh na doplnenie

JUDr. Andrea Kalinová

11.
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta - A. Rézművesová a A. Suchá

JUDr. Andrea Kalinová

12.
Ing. Jozef Lakos, Budovateľská 27, Rožňava – zvýšenie nájomného za prenájom nehnuteľnosti

Mgr.Veronika Bodnárová

13.Obchodná verejná súťaž na služby poskytované TIC Rožňava a nájom nebytových priestorov užívaných TIC Rožňava

Vladimír Polóny

Mgr. Juraj Halyák
14.VZN mesta Rožňava o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Rožňava – návrh na zmeny

Mgr. Juraj Halyák

15.Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na doplnenie

Mgr. Juraj Halyák

JUDr. Erika Mihaliková
16.L. Takáč - priamy predaj pozemkov mestaPerla Dávidová
17.Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb mesta Rožňava

Perla Dávidová

JUDr. Andrea Kalinová
18.K. Bernáthová - žiadosť o predaj pozemku mestaPerla Dávidová
19.DS2 s.r.o. - priamy prenájom pozemku mestaBlanka Fábiánová
20.P. Fábián - pozemky pod miestnymi komunikáciami na území mestaBlanka Fábiánová
21.L. Rákai a manželka - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mestaBlanka Fábiánová
22.Merkury Market Slovakia, s.r.o. - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mestaBlanka Fábiánová
23.Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., - návrh na zmenu uznesenia MZ č.41/2019 zo dňa 28.02.2019Blanka Fábiánová
24.WISCONSULT, s.r.o. -  zámena pozemkov  v k.ú. RožňavaBlanka Fábiánová
25.V. Macák - zámena pozemkov v k.ú. RožňavaBlanka Fábiánová
26.Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2018Ing. Klára Leskovjanská
pdf iconMateriál komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
(PDF, 41 MB)

 

 Bc. Ivan Kuhn, MA
predseda komisie

...

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku

 

Predseda :
Bc. Ivan Kuhn, MA
 
Podpredseda :
Ing. Ondrej Bolaček

Členovia:
Zoltán Beke
PaedDr. Marek Kmeť
Vladimír Polóny
Pavol Horňák
Gejza Záhn
JUDr. Martina Vnenčáková
Árpád Gőrgei
Ing. Máriu Blaškovú
Tomáš Németh
 
Tajomník :
Ing. Erika Leskovjanská

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

V Rožňave plánujú postaviť predajňu MERCURY MARKET:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT