Verejné zasadnutie komisie Sociálnej ... občania sú vítaní

Mestský úrad Rožňava

...

K o m i s i a  sociálna, zdravotná a bytová MZ v Rožňave


V Rožňave, dňa 4.9.2019

 

OZNÁMENIE

 

 


o zasadnutí "Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MZ" v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa:

 

9. 9. 2019 (štvrtok)

od 15,30 h v zasadačke  MsÚ, II. poschodie

 

P r o g r a m :

bod
Program
predkladateľ
 
Otvorenie
Mgr. Dionýz Kemény
1.Výročná správa a konsolidačná výročná správa mesta za rok 2018Ing. Erika Leskovjanská
2.Plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2019Helena Molnárová
3.
 
Zmena rozpočtu mesta na rok 2019
Helena Molnárová
4.
Návrh na odmenu Mgr. Dionýzovi Keményovi za plnenie úloh hlavného koordinátora Participatívneho rozpočtu v roku 2018 – poslanecký návrh
JUDr. Judita Jakobejová
5.
Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na zmenu a doplnenie

JUDr. Judita Jakobejová

6.
Komisia sociálna, zdravotná a bytová – zmena člena

JUDr. Judita Jakobejová

7.
Zriadenie komisie pre rómsku komunitu pri MZ v Rožňave – návrh
JUDr. Judita Jakobejová
8.Rokovací poriadok MZ – návrh na zmenu (poslanecký návrh)JUDr. Judita Jakobejová
9.Zásady pre určovanie vyhradených parkovacích miest pre držiteľov preukazu osoby s ŤZP – návrhMgr. Juraj Halyák
10.Petícia za rekonštrukciu malometrážnych bytov vo vlastníctve mesta Rožňava na Jovickej ulici v RožňaveIng. Dana Majorčíková
11.
Bytová agenda
a) informácia v zmysle VZN
b) malometrážne byty – návrh na riešenie
Mgr. Ľudmila Černická
12.Plnenie uznesení komisieMgr. Ľudmila Černická
13.
Rôzne  a diskusia
a) Informácia o projektoch TSP, KC a MOPS
Ing. Katarína Valková
 
Záver
 
   
pdf iconMateriál komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
(PDF, 12 MB)

 

Mgr. Dionýz Kemény v.r.
predseda komisie

...

Rokovanie komisie je verejné. Občania mesta a iné osoby sa môžu zúčastniť na rokovaní komisie. Výnimkou účasti občanov sú prípady, kedy si to vyžaduje Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda :
Mgr. Dionýz Kemény
 
Podpredseda :
Zoltán Beke

Členovia :
Mgr. Erika Ocelníková, MSc.
Mgr. Zsolt Buza
Ing. Jozef Kováč
Mgr. Monika Šeďová
Marek Krajňák
Mgr. Andrej Vaško
 
 
Tajomník :
Mgr. Ľudmila Černická

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

V Rožňave plánujú postaviť predajňu MERCURY MARKET:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Miesto pre Vašu reklamu

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT