Pedikúra - manikúra  minibager

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznam o výberovom konaní

Implementačná agentúra

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky<--break->

podporuje výkon
Komunitného centra: Mesto Rožňava

v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
(ITMS 2014+:312041Y403)

Poskytovateľ KC: Mesto Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, 048 01  Rožňava
vyhlasuje výberové konanie na

a)    jedno pracovné miesto odborného garanta Komunitného centra.

Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 17. 10. 2022 so začiatkom o  09:00 hod.  v priestoroch Mestského úradu v Rožňave, Šafárikova 29, 048 01  Rožňava (v zasadačke na II. poschodí).

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne, zaslať poštou na adresu Mestský úrad Rožňava, Šafárikova ul. č. 29, 048 01  Rožňava, alebo elektronicky na adresu: podatelna@roznava.sk .

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 12. 10. 2022 do 11:00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania :

·             štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,

·         doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

·         potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),

·         doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,

·         uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval.


Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný garant Komunitného centra sú:

1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca,

alebo

2. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania,  ak táto fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonávala v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci,

alebo

vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca, ak táto fyzická osoba k 1. januáru 2015 vykonávala v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci.

 

Minimálna požadovaná prax je 1 rok v sociálnej práci.

 

Sociálna práca je odborná činnosť alebo súbor odborných činností vykonávaných sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania vyššie uvedených študijných odborov.


Do praxe za započítava výlučne sociálna práca vykonávaná v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce).


Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, dohodou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní a pod. V prípade skrátených pracovných úväzkov je potrebné preukázať, že súčet odpracovaných pracovných hodín zodpovedal počtu pracovných hodín v plnom pracovnom úväzku.

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný garant Komunitného centra sú:

·         Znalosť slovenského jazyka na úrovni minimálne C1-Skúsený používateľ.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

·         osobnostné predpoklady:  empatia; flexibilita, schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť alternatívnymi formami riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,

·         znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),

·         skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napr. pôsobenie v sociálne vylúčených komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít,

·         znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),

·         práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),

·         administratívne zručnosti,

·         osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,

·         odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný garant KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky  sa preukazuje  výpisom z registra trestov  (nie starším ako tri mesiace).

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je:  Komunitné centrum Rožňava, Krátka ul. č. 30, 048 01  Rožňava.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je: 01. 11. 2022.
Pre pracovnú pozíciu odborný garant KC je stanovená hrubá mzda: 1 183 € (slovom: jedentisícstoosemdesiattri EUR).

Charakteristika práce odborného garanta Komunitného centra:
Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k  užívateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby.

Odborný garant vykonáva činnosti:

·         v spolupráci s Poskytovateľom služieb nastavuje smerovanie činnosti v súlade s potrebami obce, komunity a  užívateľov sociálnych služieb;

·         zodpovedá za odborné poskytovania sociálnych služieb, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie štandardov KC;

·         odborne koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity;

·         zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj KC;

·         monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC z hľadiska napĺňania potrieb užívateľov ;

·         pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb a sociálnej práce;

·         získava základné údaje od užívateľa pre posúdenie jeho sociálnej situácie;

·         poskytuje sociálne poradenstvo užívateľom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka;

·         konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby;

·         spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie užívateľa, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, ÚPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie);

·         priebežne mapuje relevantných aktérov siete krízovej intervencie na komunitnej úrovni (najmä SSKI, iných poskytovateľov sociálnych služieb, škôl a školských zariadení, polície, ÚPSVaR, zdravotných služieb, potenciálnych zamestnávateľov atď.) v súlade s potrebami KC, analyzuje silné a slabé miesta siete krízovej intervencie v danej lokalite (ako vyzerá sieť aktérov pomoci v oblasti SSKI, čo v danej oblasti funguje resp. nefunguje, či pokrýva existujúca sieť všetky potreby cieľovej skupiny SSKI, či existujú v tejto sieti nejaké partnerstvá atď.), v spolupráci s komunitným pracovníkom vytvára na základe zistení lokálnu stratégiu sieťovania (akým témam sa venovať, akým spôsobom, kedy a prečo), oslovuje aktérov siete, realizuje stretnutia na potrebné témy (vystupovať v roli iniciátora a/alebo organizátora a/alebo facilitátora a /alebo poskytovateľa informácií atď.), podporuje vytvorenie  partnerstva na účel realizácie projektov alebo programov na predchádzanie vzniku alebo zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácii fyzických osôb alebo na riešenie týchto situácii a projekty alebo programy komunitnej práce v zmysle § 4 zákona o sociálnych službách, podporuje rozvoj inovatívnych a preventívnych aktivít/odborných činností a sociálnych služieb pre cieľové skupiny SSKI prostredníctvom aktívnej účasti na stretnutiach ku komunitnému plánovaniu, na rokovaniach so samosprávou v predmetnej oblasti atď.;

·         je zodpovedný za propagáciu odborných činností a aktivít KC a spolupracuje s médiami;

·         zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou KC, za vedenie evidencie užívateľov;

·         je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov;

·         pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC;

·         zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym metodikom/koordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

Zdroj: mesto Rožňava

 

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.