Zmena priezviska po novom

aaa

Od 1. februára 2009 sa upravia pravidlá používania mena a priezviska ako aj povoľovania ich zmeny podľa požiadaviek občanov. Novela zákona o mene a priezvisku reaguje na nárast počtu zmiešaných manželstiev. Na Slovensku sa rodia deti rodičom rôznych štátnych príslušností, čo sa odzrkadľuje aj na množstve žiadostí občanov týkajúcich sa úpravy a užívania mena a priezviska. Podkladom k príprave novely boli najmä poznatky z praxe matričných úradov a obvodných úradov, ktoré prijímajú oznámenia o zmene mena a priezviska a rozhodujú o povolení na zmenu mena a priezviska.

Občania SR, ktorí sú zároveň aj občanmi iného štátu, budú mať možnosť požiadať o zmenu mena v takom tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu. Docieli sa tým zjednotenia tvaru mena občana a jeho rovnaké zapísanie v matrikách oboch štátov.

Slovenský zákon o mene a priezvisku neumožňuje určiť hanlivé alebo neosobné meno, alebo určiť mužské meno osobe ženského pohlavia a naopak. Do návrhu novely zákona sa dostalo aj  obmedzenie pre domácke podoby mena 
Tieto obmedzenia sa však nevzťahujú na cudzojazyčné mená. Pri zápise cudzojazyčného alebo neobvyklého mena však bude žiadateľ povinný predložiť potvrdenie zastupiteľského úradu cudzieho štátu, ktorým preukáže, že navrhované meno sa u nich obvykle používa. Takýto postup je dávnejšie zaužívaný v matričnej praxi a preto je potrebné upraviť ho priamo v zákone. Matričný úrad však vyžaduje a bude vyžadovať potvrdenie zastupiteľského úradu len v prípade, že pôjde skutočne o meno neobvyklé a dosiaľ nepoužívané, resp. nepovolené na území SR.

Novela takisto rozširuje a spresňuje ustanovenia o možnosti zmeny priezviska manželov alebo jedného z manželov počas trvania manželstva. Reaguje s tým na požiadavky občanov vyplývajúce z aplikačnej praxe. Zároveň rozširuje možnosti povolenia zmeny priezviska manželov po uzavretí sobáša.

Zákon o mene a priezvisku od roku 2006 umožňuje určiť druhé a tretie meno tomu, komu viac mien neurčili po narodení. Rovnako zrušiť druhé a tretie meno, alebo zmeniť ich poradie. Kedže v tomto prípade nejde o zmenu mena, tento úkon je bezplatný. O určenie, zrušenie alebo zmenu poradia viacerých mien bude možné bezplatne požiadať len raz, pri opakovanej žiadosti už pôjde o zmenu mena rozhodnutím, ktoré vydá príslušný obvodný úrad za príslušný správny poplatok.

Vychádza sa v ústrety aj potrebám osôb, u ktorých prebieha zmena pohlavia. Na základe žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom terapia k zmene pohlavia prebieha, povolí príslušný obvodný úrad používať takejto osobe neutrálne meno a priezvisko. V praxi sa táto možnosť využíva, je však potrebné upraviť ju aj v zákone.

Z aplikačnej praxe vychádza aj potreba upraviť zmenu priezviska dieťaťa, ku ktorému bolo úspešne zapreté otcovstvo muža zapísaného v knihe narodení. Maloleté dieťa v takom prípade nadobudne priezvisko matky, čím sa dosiahne súlad so zákonom o rodine.

Ďalšie navrhované zmeny rozširujú možnosti predkladania dokladov potrebných pri zmene mena a priezviska. Zákonom ustanovené predkladanie osvedčených kópií dokladov mnohokrát predstavuje pre občana zvýšené finančné nároky. Pracovníci matrík a obvodných úradov, ktorí preberajú žiadosti, budú môcť nahliadnuť do originálov dokladov a overiť si, či sa údaje v úradne neosvedčenej kópii originálu zhodujú s údajmi v originále dokladu.

Novela zákona ustanovuje tiež oznamovacie povinnosti matrík a obvodných úradov, ktoré sú oprávnené konať vo veci povolenia zmeny mena alebo priezviska, voči iným štátnym orgánom a obciam.

Neutrálne meno a priezvisko

Zákon 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku vychádza v ústrety aj potrebám osôb, u ktorých prebieha zmena pohlavia. Na základe žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom terapia k zmene pohlavia prebieha, povolí príslušný obvodný úrad používať takejto osobe

neutrálne meno a priezvisko.

V priebehu procesu zmeny pohlavia sa totiž mení aj vzhľad osoby. Napríklad žena, ktorá mení pohlavie na mužské, nadobúda mužskú podobu. Muž naopak - ženskú. Takýmto ľuďom zmena vizáže komplikuje bežný život, majú problémy na úradoch, v bankách alebo pri prechode hraníc – ich fotografia v občianskom preuakze či pase neodráža ich skutočnú podobu. Preto majú počas terapie možnosť používať tzv. neutrálne meno.

Cieľom je, aby z takto zvoleného mena nebolo jasné, či ide o muža alebo ženu.  Teda napríklad žena, ktorá bude mužom, sa môže v prechodnom období volať Alex Janku alebo Nikita Mišeje. Podobné meno si však môže zvoliť muž, ktorý mení pohlavie na ženské.

Matričný úrad takýmto osobám vydá nový rodný list znejúci na neutrálne meno a priezvisko, na základe ktorého si vybavia dočasný občiansky preukaz a ďalšie potrebné doklady. Takéto dočasné doklady im slúžia počas terapie. Po skončení terapie môžu požiadať o nový rodný list, v ktorom si už môžu uviesť „riadne“ nové meno a priezvisko, a vybaviť si trvalý občiansky preukaz a ďalšie doklady. 

Novela zákona o mene a priezvisku

z 28. novembra 2008,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

Čl. I

 

            Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 13/2006 Z. z. a zákona č. 344/2007 Z. z.  sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 1 ods. 3  sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zomrel“.

 

2. V § 2 ods. 2 sa slová „hanlivé alebo neosobné“ nahrádzajú slovami „hanlivé, neosobné alebo domácku podobu mena“ a na konci sa pripája táto veta: „Na požiadanie matričného úradu tieto skutočnosti preukazuje rodič dieťaťa potvrdením zastupiteľského úradu cudzieho štátu.“.

 

3. V § 2a  sa na konci pripája táto veta: „Takto určiť druhé a tretie meno možno len raz.“. 

 

4. V § 2b sa na konci pripája táto veta: „Takto zrušiť druhé a tretie meno možno len raz.“.

 

5.  Za § 2b sa vkladá § 2c, ktorý znie:

㤠2c

 

Ten, kto má určených viac mien, môže po nadobudnutí plnoletosti požiadať matričný úrad, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení, o zmenu poradia mien. Za maloletého o zmenu poradia mien môže požiadať jeho zákonný zástupca; na zmenu poradia mien maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien nie je zmenou mena. Takto zmeniť poradie mien možno len raz. “.

 

6. V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

 „(4) Maloleté dieťa nadobúda priezvisko matky, ak bolo  právoplatne rozhodnuté o zapretí otcovstva muža zapísaného v knihe narodení.“. 

 

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

 

7. V § 4 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

 

8. V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Zmena mena sa povolí vždy, ak štátny občan Slovenskej republiky, o ktorého meno ide, je aj štátnym občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť meno v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu.“.

 

9. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

 

„(3) Zmenu priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov, ak ide o zmenu priezviska

 

a)  manželov, ktorí majú spoločné priezvisko na iné spoločné priezvisko; zmena priezviska  sa vzťahuje aj na priezvisko spoločných maloletých detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,

 

b)     jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho manžela, pričom spoločné priezvisko nadobúdajú aj ich spoločné deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,

 

c)      jedného z manželov, ktorí majú spoločné priezvisko, na priezvisko, ktoré používal pred prijatím spoločného priezviska,

 

d)     jedného z manželov, ktorý prijal spoločné priezvisko a ako druhé v poradí žiada  prijať priezvisko, ktoré používal pred uzavretím manželstva,

 

e)      jedného z manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská,  a ktorý žiada k svojmu doterajšiemu priezvisku prijať priezvisko spoločných detí, na ktorom sa dohodli pri uzavretí manželstva; priezvisko spoločných detí je ako prvé v poradí,

 

f)  jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a  ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko spoločné, alebo

     

g)     jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením  spoločné

priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko doterajšie.“.

 

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú  ako odseky 4 až 6.

 

10. V § 6 sa za odsek 5  vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

 

„(6) Fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia, povolí obvodný úrad používať neutrálne meno a priezvisko na základe jej žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha.“. 

 

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

 

11. V § 7 ods. 2  sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená  b) až i)  sa označujú  ako písmená a) až h).

 

12. V  § 8a  sa za slovo „oznamovateľovi“ vkladajú slová „výpis z matriky alebo“.

 

13. V  § 10 sa  slovo „návrh“ nahrádza slovami „zmena mena alebo zmena priezviska“.

 

14. V § 11 ods. 1  písm. b) sa za slová „Slovenskej republike“ vkladá čiarka a slová „miesto posledného trvalého pobytu v Slovenskej republike“.

 

15. V § 11 ods. 2 úvodná veta znie:

„K žiadosti o zmenu mena alebo zmenu priezviska je potrebné predložiť originál alebo osvedčenú kópiu týchto dokladov:“.

 

16. V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:

 „f) iný doklad totožnosti  osoby, ktorej sa žiadosť týka,

  g) doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať,

  h) verejná listina alebo doklad o štátnom občianstve aj iného štátu, ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska podľa  § 6 ods. 2 a 5.“. 

 

17. V § 11 odsek  4 znie:

„(4) Doklady podľa odseku 3 písm. b) a  c) sa predkladajú vo forme originálu alebo ich osvedčenej kópie.“.

 

18. V  § 11 ods. 6 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: 

„splnomocnenec musí predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa žiadosť týka,  na konanie o zmenu  mena alebo zmenu  priezviska.“.

 

19. Za § 13 sa vkladá § 13a , ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠13a

Oznamovacia povinnosť

(1) Matričný úrad oznamuje zmenu mena alebo zmenu priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie a ktorá sa vykoná v matrike  na základe písomného vyhlásenia osoby,  štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch.5a)

(2) Obvodný úrad oznamuje  zmenu mena alebo zmenu priezviska, na ktorú je potrebné povolenie, štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch.5a)“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu  5a znie:

5a) Napríklad § 7 ods. 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

 

 

 

 

20. Za § 15 sa vkladá  § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠15a

Prechodné ustanovenie účinné od l. februára 2009

 

V konaní o zmenu mena alebo zmenu priezviska začatom pred 1. februárom 2009 sa zmena mena alebo zmena priezviska posudzuje podľa predpisov účinných do 31. januára 2009.“. 

 

 

Čl. II

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009.

prezident Slovenskej republiky

predseda Národnej rady Slovenskej republiky

 

ZDROJ: MV SR

 

ingo

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné používať dve priezviská, napríklad formou pomlčky. A či aj v takom prípade je nutné povolenie biologického otca. Ten je dlhodobo v zahraničí a vôbec sa nedá s nim skontaktovať. Moja dcéra má 10 rokov a veľmi sa chce volať tak ako aj jej sestra (3 roky)  a otec ktorý ju vychováva už 7 rokov. Ďakujem

som slobodná mamička 6 ročnej

som slobodná mamička 6 ročnej dcery, teraz v máji sa budem vydávat a chcem, aby sa volala po manželovy(ktorý nieje otcom mojej dcerky), musim mat suhlas jej biol.otca, aj ked sa o nu nezaujima, neplati výživne. a ešte som počula, že sa daju meniť priezviska, aj bez toho, aby som musela o to  požiadať sudnou cestou , stači zajst len na matriku? poradte mi dakujem.

som slobodna matka mam 9

som slobodna matka mam 9 rocneho syna a on sa pise po jeho otcovi,priznal otcovstvo a je aj v rodnom liste maleho,lenze spolu nezijeme sud pridelil maleho mne a platy na neho aj vyzivne.Chcem poziadat o zmenu priezviska maleho aby sa pisal pomne neviem na koho sa mam obratit ci mi zo ziadostou pomozu tu unas v dedine alebo neviem proste aky mam prvy krok urobyt.Za odpoved dakujem

Ziadost o info

Som slob. matka. Moj syn ma 3 roky. S jeho otcom sme sa nikdy nezobrali, ale kedze som to predpokladala tak som synovi dala jeho priezvisko. Da sa teraz zmenit? Musi mi on dat suhlas? Teraz v septembri budem mat sud ohladom vyzivneho, pretoz mi na maleho nic neplati. Citala som, ze ak mi maleho pridelia do starostlivosti, tak mozem poziadat o zmenu priezviska. Je to pravda? Budem aj vtedy potrebovat suhlas jeho otca? Tym padom, ze mu urcia vysku vyzivneho to znamena, ze ja som si ho akokeby osvojila a mam vtedy pravo ziadat o zmenu?

Miesto pre Vašu reklamu

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

Gemerský magazín

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za predčasné parlamentné voľby?:

Minibager

ROCK POD HRADOM 8.

Miesto pre Vašu reklamu

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA