Pedikúra - manikúra  minibager

Zvyšovanie sadzieb - VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava

Poslanci MZ Rožňavy nyvýšili sadzby dane a miestneho polpatku za TKO

...

Dňa 12.12.2012 sa na riadnom zasadnutí MZ Rožňava poslanci zaoberali aj úrpavou sadzieb - VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava.

...

Návrh Mesta Rožňava:

Miera inflácie, meraná indexom spotrebiteľských cien, dosiahla v roku 2017 výšku 1,3 % a v roku 2018 2,5 % (v ostatných rokoch bola miera inflácie záporná). Z uvedeného dôvodu navrhujeme zvýšenie sadzieb miestnych daní a poplatku za KO a DSO minimálne o 3,8 % s účinnosťou od 1. 1. 2020.

...

Návrh Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku zo dňa 28.11.2019:

Odporúča schváliť podľa predloženého návrhu a so zvýšením sadzieb miestnych daní o 15 %.

...

Návrh na uznesenie:


Mestské zastupiteľstvo v Rožňave


p r e r o k o v a l o


návrh na zmeny Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava a


u z n á š a  s a


na zmenách Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava v § 17 ods. 2, § 20 ods. 2 a § 25 ods. 1 písm. a) a zvýšení sadzieb miestnych daní podľa predloženého návrhu a odporúčania Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku zo dňa 28.11.2019

...

Avšak k tomuto ucelenému hlasovaniu treba zobrať do úvahy hlasovanie - pozmeňujúci návrh poslanca Lacha číslo 2, ktorý prešiel zvýšenie paušálneho poplatku za KO, takto sa hlasovalo:

Poslanci MZ Rožňavy nyvýšili sadzby dane a miestneho polpatku za TKO

...

Ako hlasovali poslanci MZ Rožňava o celku, 15% zvýšenie miestnych daní a uvedeného poplatku:

...

Poslanci MZ Rožňavy nyvýšili sadzby dane a miestneho polpatku za TKO

Poslanci MZ Rožňavy nyvýšili sadzby dane a miestneho polpatku za TKO

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.