Pedikúra - manikúra  minibager

Ján Lach

KV 2018 Ján Lach

...

Vážení Rožňavčania,

rozhodol som sa kandidovať na post primátora ako nezávislý kandidát, pretože nesúhlasím so spôsobom, akým je mesto vedené a chcem, aby sa to zmenilo. Aby som bol skutočne nezávislý, hradím si predvolebnú kampaň z vlastných prostriedkov. Pri výkone funkcie primátora nebudem musieť hájiť stranícke záujmy ani záujmy sponzorov, ale sa budem riadiť výhradne  záujmami občanov mesta.  Chcem občanov mesta spájať a  byť primátorom pre všetkých obyvateľov bez rozdielu.

Mestský úrad znovu otvorím pre občanov. Pri hodnotení zamestnancov mesta bude rozhodujúca vykonaná práca a spokojnosť občanov a nie stranícka príslušnosť,  príbuzenský či kamarátsky vzťah. Z verejného obstarávania bude znovu nástroj na efektívne a účelné vynakladanie mestských prostriedkov. Informovanosť obyvateľov zabezpečím informačným systémom hodným 21. storočia.

Mestské spoločnosti budú hodnotené podľa ich ekonomickej výkonnosti a schopnosti jej zvyšovania, zároveň  budem venovať pozornosť modernizácii ich strojového vybavenia.

Pre využitie možností priemyselného parku dokončíme prípojku na štátnu cestu č.67. Podporou miestnych podnikateľov a v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu budeme aktívne zháňať investorov.

Dobré životné prostredie, budem tvoriť a udržiavať v spolupráci s odborníkmi v oblasti urbanistiky a arboristiky, aby sme mali trvalú a funkčnú zeleň. Vysadím ruže na Námestí baníkov a vytvorím rozárium. Jednoduchými lacnými ale účinnými opatreniami, vybudujem  protipovodňovú ochranu nielen pre sídlisko Juh, ale pre celý kataster mesta. Zachytávanie  dažďovej vody a jej ďalšie využívanie bude mať aj ekonomický prínos.

Zapojíme sa do programu Bezbariérové mesto, aby sme uľahčili život hendikepovaným osobám, mamičkám s kočíkmi a seniorom. Na sídlisku Juh bude prioritou riešenie  problému s parkovaním osobných áut.

Odpady sú záťažou pre životné prostredie a tiež pre peňaženky občanov, preto budem hľadať riešenia pre zníženie ich tvorby.

Pokračovať vo výstavbe cenovo dostupných bytov rôznych kategórií je  bezpodmienečne nutné, aby mladí ľudia neodchádzali z Rožňavy. 

V školstve spoluprácou s KSK podporím duálne vzdelávanie, vytváranie učebných odborov, ktoré zabezpečia, aby sa ich absolventi vedeli zamestnať  hlavne v našom meste a  regióne. Dôsledne a nekompromisne budem postihovať rodičov, ktorí budú zanedbávať vzdelávanie svojich detí.

Budem prednostne podporovať športové aktivity detí a mládeže v rôznych športových odvetviach. Na tento účel bude mesto udržiavať a budovať štadióny, športové haly a ihriská tak, aby sa zlepšovali podmienky pre športové a pohybové aktivity ako pre organizovaných športovcov, tak i pre širokú verejnosť.

Pre rekreáciu obyvateľov vybudujem voľne prístupné rekreačné zóny v lokalitách Lúč potok – Rožňavská dolina, Indiánske jazero, Strelnica a nad sídliskom Podrákoš. Budem pokračovať v budovaní detských ihrísk podľa platných noriem.

Pre zlepšenie kultúrneho vyžitia zintenzívnim spoluprácu s kultúrnymi  a spoločenskými organizáciami a spolkami všetkých národností žijúcich v meste. Nielen pre obyvateľov mesta vznikne kino v OKC s  využitím finančného príspevku z  Audiovizuálneho fondu. Budem sa usilovať o zachovanie baníckych tradícií mesta.

Cestovný ruch budem  rozvíjať  v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu a zo zdrojov, ktoré je možné získať cez členstvo v nej. Vybudujeme kemping v areáli kúpaliska.

Viac informácií o mojom volebnom programe a zámeroch na rozvoj mesta nájdete na stránke www.janlach.sk

O budúcnosti Rožňavy rozhodnime rozumne a spoločne.

...

Ing. Ján Lach

Kandidát na post primátora - č.5

Kandidát na poslanca vo volebnom obvode č. 1 pod poradovým č. 27

...

Ing. Ján Lach

KV 2018 Ján Lach

KV 2018 Ján Lach

jan lach

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.