Voľby do VÚC 2017 - Na podanie kandidačných listín zostáva mesiac

Voľby do VÚC 2017

...

Kandidáti na predsedov krajov či krajských poslancov, politické strany a hnutia alebo ich koalície majú už len mesiac na podanie kandidačných listín pre novembrové voľby do vyšších územných celkov (VÚC). Termín uplynie 5. septembra.

...

Termín volieb do VÚC je stanovený na 4.11.2017 od 7,00 do 22,00 hod.

...

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Právo byť volený

     Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

...

Kandidátna listina nezávislého kandidáta

Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom

     Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme aj elektronickej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja (meno zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja, sídlo, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na webovom sídle samosprávneho kraja). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

     Kandidátnu listinu v elektronickej forme
je potrebné doručiť na elektronickom nosiči (CD alebo USB kľúč) v textovom editore.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

     Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja obsahuje:

  • číslo volebného obvodu,
  • meno,
  • priezvisko,
  • titul,
  • dátum narodenia,
  • zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní u ženy - kandidátky sa použije prechyľovanie),
  • adresu trvalého pobytu (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu; pre správne vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcíwww.vsnet.sk/obce/webformmain.aspx) a
  • vlastnoručný podpis kandidáta.

     Kandidát na poslanca zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov veku. Kandidát môže kandidovať len v jednom volebnom obvode.

     Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

     Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je osobitná listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje (ďalej len "osobitná listina"), v počte 400 podpisov. V osobitnej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice a číslo domu. Na každom hárku osobitnej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. 

     Jednou osobitnou listinou možno podporiť len jedného kandidáta.

    Kandidát na poslanca zastupiteľstva môže kandidovať aj na predsedu samosprávneho kraja.

***

     Vzory kandidátnych listín s prílohami budú uverejnené ako Dokumenty na stiahnutie.

     Vzory osobitnej listiny sú uverejnené ako Dokumenty na stiahnutie:

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja s prílohami (35,0 kB)docx
 

...

Volebná kampaň


     Podmienky vedenia a financovania volebnej kampane upravuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 69/2017 Z. z. (ďalej len „zákon o volebnej kampani“).

     Volebná kampaň je akákoľvek činnosť politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí (ďalej len „politická strana alebo koalícia“), kandidátov a tretích strán (§ 8 zákona o volebnej kampani), za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. Rozumie sa tým činnosť v prospech aj v neprospech uvedených subjektov.

     Činnosť iných subjektov na podporu alebo v neprospech politických strán alebo koalícií a kandidátov sa v čase ustanovenom na volenú kampaň zakazuje.

     Volebná kampaň sa začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

...

Konverzný kurz 1€ = 30,1260 SK

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Klub športovej kynológie - Rožňava

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Páči sa Vám myšlienka zatvoriť obchody počas všetkých sviatkov?:

Minibager

Miesto pre Vašu reklamu

q-service

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

DSS FOR REGION NADABULA ROŽŇAVA

denálna hygiena

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Kozmetický salón PERFEKT

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA