Pedikúra - manikúra  minibager

Invázne rastliny rodu Zlatobyľ

Najrozšírenejším druhom Inváznych rastlín na území mesta Rožňava, čo sa týka plochy je jednoznačne zlatobyľ. Druhovo poznáme Zlatobyľ kanadský a Zlatobyľ obrovský. Zlatobyľ je medonosná rastlina a dajú z nej vyrobiť rôzne tinktúry a liečivé prípravky. Napriek tomu je zaradená Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (https://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=61 ) medzi invázne druhy, ktoré sa nekontrolovateľne šíria po celom území SR. Zároveň je rastlina silný peľový alergén.

Na všetky Invázne rastliny sa viažu ustanovenia  zákona č. 150/2019 Z. z.  o prevencii a manažmente  introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a zmene a doplnení niektorých zákonov.

 Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi.

Vlastník, správca, resp. užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať.

Zlatobyľ šíri sa vegetatívne aj generatívne (semenami). Tvorí veľký počet semien, ktoré sú ľahké a pomocou páperia sú roznášané vetrom na nové lokality. Vegetatívnym spôsobom sa šíri pomocou plazivého rozkonáreného podzemka, z ktorého vyrastajú nové rastliny. Vzhľadom na tvorbu veľkého množstva plodov a semien a na ich prevažné rozširovanie sa pomocou vetra, je potrebné rastliny ničiť pred dosiahnutím fruktifikačného obdobia (tvorby plodov). Najjednoduchším spôsobom odstraňovania je mechanické (ostrihať alebo orezať súkvetia, prípadne kosiť plochy s rastlinami pred rozkvitnutím).

Najčastejšie sa využívajú mechanické spôsoby likvidácie :

Pastva prichádza do úvahy len na lokalitách s ojedinelým výskytom a na stanovištiach s trávnato-bylinným typom vegetácie. Nevyhovuje v prípadoch, ak sa zlatobyle vyskytujú ako súčasť sprievodnej vegetácie tokov. Účinok pastvy spočíva predovšetkým v znižovaní vitality jedincov.

Kosenie. Najefektívnejší výsledok je možné dosiahnuť opakovaným kosením vo vegetatívnej fáze, čiže pred tvorbou súkvetia, čo je koncom júla a začiatkom augusta. Účinok je analogický s pastvou, ale zároveň obmedzuje vznik pôdnej zásoby semien a ich ďalšie rozširovanie na nové lokality.

Orba je vhodná najmä na veľkoplošných rovinatých stanovištiach, pričom je nutné poorané plochy následne osiať, najvhodnejšie pôvodnými a konkurencie schopnými druhmi rastlín. Tento spôsob je treba využiť najmä pri eliminovaní rôznych typov nevyužívaných stanovíšť v krajine a v intravilánoch miest a obcí (na tzv. mestských úhoroch). Po orbe je nevyhnutné dôsledne odstrániť podzemné časti rastliny, aby sa zabránilo možnému vegetatívnemu rozmnožovaniu zlatobyle na danom stanovišti, prípadne na inom, ak sa zemina premiestni.

Pri menších porastoch sa môže využívať vykopávanie a vytrhávanie rastlín.

Okrem toho poznáme chemický a kombinovaný spôsob likvidácie.

Nesmieme zabúdať, že aj na vzniknutú biomasu z Inváznych rastlín platia určité ustanovenia a pravidlá pre jej zneškodnenie.

https://invaznedruhy.sopsr.sk/wp-content/uploads/2021/07/Likvidacia-biomasy-z-odstranovania-invaznych-druhov-rastlin.pdf

 
Na základe uvedeného VYZÝVAME všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje pozemky v nezaburinenom stave a predchádzali rozmnožovaniu inváznych rastlín.

 

Upozorňujeme vás, že podľa zákona č. 220/2004 Z. z. môže byť Okresným úradom za takýto priestupok uložená pokuta fyzickej osobe až do výšky 330 EUR, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi od 166 EUR do 33 200 EUR.

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.