Pedikúra - manikúra  minibager

Zasadnutie MZ v Rožňave sa uskutoční 15.decembra

P o z v á n k a

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave
na deň 15. decembra 2022 o 09.00 hod.
do malej zasadačky MsÚ v Rožňave
 
 
Program:
1. Otvorenie
2. Otázky a podnety občanov
3. Interpelácie poslancov
4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
5. Harmonogram zasadnutí orgánov mesta v roku 2023 
6. Návrh na udelenie Ceny mesta Rožňava v roku 2023 
7. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava v roku 2023 
8. Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2022 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu - návrh 
9. Návrh na zmenu Štatútu mesta Rožňava 
10. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov samosprávy mesta Rožňava 
11. Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava – návrh Dodatku č. 1
12. Založenie Klubu poslancov vo VO 2022 - 2026 
13. Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2022 
14. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie 
15. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi – návrh na zmeny a doplnenie
16. Majetkoprávne záležitosti:
  1. Ing. Malvína Dudášová, Edelényska 22, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
  2. Štefan Gono a manželka, Hrnčiarska 2, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
  3. Marek Lučko a manželka, Hrnčiarska 2, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta 
  4. Ing. Marek Tutter a manželka Ing. Lucia Tutterová, Edelényska 2, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
  5. Dominika Tutková, Gemerská 1, Rožňava, Zuzana Barcziová, Južná 25, Rožňava, Ing. Tímea Kamensky Bodnár, Bočná 3, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta
  6. STEFE ECB, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica – zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta 
  7. Tunde Zimanová – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
  8. Vladimír Striškovský, Kyjevská 7, Rožňava – žiadosť o predaj pozemku mesta 
9. HECORP s. r. o., Štúrova 4, Tornaľa – predaj pozemku mesta 
  10. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice – predaj pozemku mesta 
  11. Ing. Peter Fábián, Alej Antona Kissa 6, Rožňava – zámena pozemkov v k. ú. Rožňava 
  12. TATRAN Prešov, s. r. o., Hollého 3, Prešov – výmaz vecného bremena z listu vlastníctva
  13. Vertikal – SOLID, s. r. o., Rožňavská Baňa 229, 048 01 Rožňava, Gabriel Grecmacher, Letná 36, 048 01 Rožňava, Katarína Višňovská, Edelényska 1993/2, 048 01 Rožňava – zrušenie uznesenia MZ 
  14. Návrh na zmenu uznesenia MZ v Rožňave č. 11/2021
  15. TSM Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy 
  16. Základná škola Pionierov, Ul. Pionierov č. 1 Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku do správy 
  17. Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy 
  18. Základná umelecká škola, Ul. Akademika Hronca č.3490/9B, Rožňava protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy
17. Mestské lesy Rožňava, s. r. o. – návrh na zvýšenie nájomného na rok 2022 
18. Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR: „ Projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti v podmienkach miestnej samosprávy“
19. Návrh na predĺženie platnosti „ Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Rožňava a Komunitného plánu sociálnych služieb 2015 – 2022 „
20. Materiály hlavnej kontrolórky
  1. Plán kontrolnej činnosti HKM na I. polrok 2023 
  2. Správa z kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií športovým klubom a organizáciám v oblasti kultúry za rok 2021
  3. Kontrola hospodárenia v príspevkovej organizácii Odpadové služby mesta Rožňava so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami mesta Rožňava
21. Podnety pre hlavnú kontrolórku
22. Diskusia
23. Záver

Michal Domik   
primátor mesta

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.