Pedikúra - manikúra  minibager

VÝZVA - Invázne rastliny

a

...

VÝZVA - Invázne rastliny

Invázne druhy rastlín sú také druhy, ktoré na území Slovenska nemajú pôvodný areál rozšírenia. Boli najčastejšie dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a výsadieb začali rýchlo šíriť do okolia. V súčasnosti tvoria rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách. Niektoré sú známe ako alergény (zlatobyle, ambrózia palinolistá), iné vyvolávajú rôzne kožné poranenia (boľševník obrovský). Invázne rastliny majú schopnosť rýchlo sa šíriť či už koreňmi, odlomkami, alebo semenami. Ich najväčším negatívom je fakt, že sú schopné vytláčať naše pôvodné rastliny, celkom ich nahradiť, a to aj na veľkých plochách. Spolu s pestrou paletou vymiznutých rastlín miznú však aj živočíchy a hmyz, na ktoré sú naše pôvodné druhy naviazané. Výsledkom je potom strata druhovej pestrosti vegetácie o tie druhy, ktoré podľahnú konkurenčnému tlaku s inváznym druhom. Okrem ničenia prírody môžu invázne rastliny spôsobovať veľké ekonomické škody či už v poľnohospodárstve, lesníctve alebo využívaní krajiny. Tieto rastliny tiež dokážu dobre prežívať nepriaznivé obdobia, ako sucho či záplavy. Ich odstraňovanie je veľmi problematické, vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy, často s nevyhnutným využitím herbicídov. Môžu spôsobovať rôzne poranenia, dokonca niektoré sú známe ako zdroje alergénov. V súčasnosti čoraz väčšia populácia ľudí trpí na alergické ochorenia, ktoré spôsobujú aj niektoré druhy inváznych rastlín. Ak sa rozrastú, ich ničenie je veľmi náročné a môže trvať aj viac rokov. Na ich reguláciu využívame mechanické, chemické alebo kombinované spôsoby. Pri druhoch, ako je boľševník alebo pajaseň, sme veľmi opatrní, keďže môžu spôsobiť podráždenie kože až bolestivé pľuzgiere.

Invázne rastliny sú zaradené v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z. , ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky. Boli sem zaradené druhy, ktoré spôsobujú najväčšie problémy, resp. ktoré majú najväčší negatívny vplyv na naše pôvodné druhy a ich biotopy a najviac menia krajinu.

Invázne bylinné druhy
Ambrosia artemisiifolia – ambrózia palinolistá
Fallopia sp. (syn. Reynoutria) – rod pohánkovec (krídlatka)
Solidago canadensis – zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea – zlatobyľ obrovská                                                                                   Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – pajaseň žliazkatý                                                               boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum)

                                                                                               

Invázne dreviny
Amorpha fruticosa – beztvarec krovitý
Lycium barbarum – kustovnica cudzia
Negundo aceroides – javorovec jaseňolistý

Viažu sa na ne ustanovenia zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente  introdukcie a  šírenia inváznych nepôvodných druhov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Je zakázané ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi.

Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k  rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu inváznych druhov je povinný ich odstraňovať.

 

Metódy likvidácie inváznych rastlín sú uvedené na webových stránkach Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky

 

 

Netreba však zabúdať aj na skutočnosť že biomasa, ktorá vznikne pri odstraňovaní inváznych druhov rastlín, predstavuje u väčšiny druhov stále vysoké riziko ich rozšírenia na nové lokality. Viaceré druhy sa dokážu vysemeniť pri ich ponechaní na mieste, kde boli odstraňované, alebo  sa dokážu rozmnožiť vegetatívne z odrezkov a častí koreňov. Príručka , dostupná na portáli SOPSR.sk ponúka možnosti likvidácie tejto biomasy v súlade s legislatívou.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       

Na zaburinených pozemkov v k.ú mesta Rožňava nájdete spomínané invázne rastliny,          na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2  a §3 Vyhlášky č.  24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011).

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.  245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o  zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa

- § 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom pozemkov povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z. z.  o  ochrane prírody a krajiny – je každý zo zákona povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy a pozemkov v osobnom vlastníctve .

 

Aby sa zabránilo tomuto stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a  náletových drevín.

 

Upozorňujeme vás, že podľa zákona č. 220/2004 Z. z. môže byť Okresným úradom za takýto priestupok uložená pokuta fyzickej osobe až do výšky 330 EUR, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi od 166 EUR do 33 200 EUR.

 

Na základe uvedeného VYZÝVAME všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje pozemky v nezaburinenom stave a predchádzali rozmnožovaniu inváznych rastlín.

 

Užitočné linky :

 

http://www.sopsr.sk/web/?cl=20818

http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=61                           https://invaznedruhy.sopsr.sk/informacne-materialy/

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/Likvid%C3%A1cia-biomasy-z-odstranovania-invaznych-druhov-rastlin.pdf

...

a

a

a

a

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.