Pedikúra - manikúra  minibager

Zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rožňava v školskom roku 2023/2024

MESTO ROŽŇAVA

OZNAM
 
o zápise detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rožňava v školskom roku 2023/2024

V zmysle § 59 a § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Mesto Rožňava po dohode s riaditeľmi jednotlivých materských škôl (ďalej len „MŠ“) so zriaďovateľom oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na školský rok 2023/2024 sa uskutoční

v termíne od 02. mája 2023 do 05. mája 2023.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti na predprimárne vzdelávanie. Zákonný zástupca spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
Formulár žiadosti na predprimárne vzdelávanie je možné stiahnuť a vytlačiť z webových sídiel materských škôl ako aj z webového sídla mesta Rožňava, alebo si formulár osobne vyzdvihnúť.

Možnosti doručenia kompletne vyplnenej žiadosti
 • osobne v materskej škole v termíne od 02. 05. 2023 do 05. 05. 2023 v čase od 7.30 do 12.00 hod,
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
 • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu materskej školy,
 • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy, alebo elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
Podmienky prijímania detí do materskej školy
 • Do materskej školy budú prednostne prijímané deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, t. j. deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31. augusta 2023.
 • Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (teda v „spádovej materskej škole“), ak zákonný zástupca nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít.
V prípade, ak sa do MŠ prijíma dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca dieťaťa predloží spolu so žiadosťou aj vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.
V prípade zvýšeného záujmu a po prijatí všetkých detí do materských škôl, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, určili riaditelia MŠ ostatné podmienky postupu prijímania detí nasledovne: Na základe žiadosti zákonného zástupcu, do naplnenia kapacity materskej školy budú prednostne prijaté:

a) deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o zaradenie dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie, pričom spolu so žiadosťou predloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; zároveň má dieťa trvalý pobyt v spádovej ulici;
 
b) deti, ktoré dovŕšia tretí rok veku v kalendárnom roku 2023 a ich súrodenci už danú MŠ navštevujú;
 
c) deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa);
 
d) z mesta Rožňava;
 
e) ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
- deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov
- deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky
- deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky
 
O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ/ka materskej školy v zmysle § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu. Riaditeľ/ka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie najneskôr do 30. júna 2023.


Zoznam materských škôl a rozdelenie spádov:

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ/ka tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
https://www.roznava.sk/uploads/files/sp%C3%A1dov%C3%A9%20M%C5%A0%2003-22-1.pdf
 1. Spád Materskej školy, Ernesta Rótha 518/4, Rožňava tvoria ulice: Banícka, Ernesta Rótha, Chalupkova, Jozefa Mikulíka, Medzimlynská, Pavla Dobšinského, Páterova, Šípková, Rožňavská Baňa.
 2. Spád Materskej školy - Óvoda, Krátka 1825/28, Rožňava tvoria ulice: Cintorínska, Čučmianska, Čučmianska Dlhá, Hornocintorínska, Klobučnícka, Krátka, Kúpeľná, Podrákošská, Splavná, Strmá.
 3. Spád Materskej školy, Vajanského 370/6, Rožňava tvoria ulice: J. A. Komenského, Jarná, Jasná, Kósu – Schoppera, Kvetná, Lipová, Letná, Malá, Mierová, Námestie 1. mája, Sama Czabána, Strelnica, Šafárikova, Tichá, Tlačiarenská, Vajanského, Záhradnícka, mestská časť Nadabula, Rožňavská Baňa.
 4. Spád Materskej školy, Štítnická 337/9/A, Rožňava tvoria ulice: Akademika Hronca, Aleja Antona Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, Lesná, Námestie baníkov, Normová, Pod Kalváriou, Špitálska, Štítnická, Zeleného stromu, Zlatá, Rožňavská Baňa.
 5. Spád Materskej školy, Pionierov 639/18, Rožňava tvoria ulice: Budovateľská, Hrnčiarska, Juraja Marikovszkého, Jovická, Košická, M. R. Štefánika, Majerská, Pionierov, Rumunská, Útulná, Rožňavská Baňa, J. A. Komenského.
 6. Spád Materskej školy, Kyjevská 2020/14, Rožňava tvoria ulice:
 7. 29. augusta, 9. mája, Aleja Jána Pavla II., Andreja Cházára, Bočná, Dúhová, Edelényska, Františky Andrássyovej, Garbiarska, Gemerská, Južná, Kasárenská, Kolomana Tichyho, Kyjevská, Laca Novomeského, Okružná, Szilvássyho, Tehelná, Východná, Zakarpatská, Rožňavská Baňa.
 8. Spád Materskej školy, Ul. kozmonautov 1793/14, Rožňava tvoria ulice:
 9. Jána Brocku, Dovčíková, Huta, Kozmonautov, Krásnohorská, Martina Kukučína, Sama Tomášika, Ružová, Slnečná, Vitéz kert, Rožňavská Baňa, Zoltána Fábryho.
Bez určenia spádov:
 • Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským organizačná zložka Spojenej školy J. A. Komenského, Komenského 5 v Rožňave
 • Trieda pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Materskej škole Ul. kozmonautov 1793/14 v Rožňave
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.