Pedikúra - manikúra  minibager

Mesto Rožňava ako správca miestnych daní upozorňuje občanov..

Mesto Rožňava
ako správca miestnych daní upozorňuje občanov, že
30. septembra 2022
je termín  poslednej splátky dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na rok 2022

 

Vyzývame všetky daňové subjekty, aby nezabudli uhradiť daň z nehnuteľností a  poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2022. Zároveň vyzývame daňovníkov, ktorí majú nedoplatky z predchádzajúcich období, aby čo najskôr splnili svoje daňové povinnosti.

Upozorňujeme daňovníkov, že ak nezaplatia splatnú sumu dane najneskôr v deň splatnosti, sú v omeškaní, stávajú sa daňovými dlžníkmi a správca dane je povinný im za každý deň omeškania vyrubiť úrok z omeškania. Zároveň je správca dane nútený pristúpiť k vymáhaniu daňových nedoplatkov prostredníctvom exekučného konania.

Zdroj: Mesto Rožňava

 

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.