Pedikúra - manikúra  minibager

Určenie platu primátora či voľba členov komisie, aj o tom sa rokovalo na ustanovujúcom zasadnutí MZ

U Z N E S E N I A 

 z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave

dňa 21. 11. 2022

195/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave volí Mandátovú komisiu v zložení Bc. Ivan Kuhn, MA predseda, členovia Mgr. Róbert Kobezda, p. Ladislav Dávid

196/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave volí Návrhovú komisiu v zložení Mgr. Michal Drengubiak predseda, členovia Ing. Filip Pollák, Ing. Ondrej Bolaček

197/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave volí Volebnú komisiu v zložení p. Miroslav Demény predseda, členovia Ing. Attila Kelecsényi, Mgr. Matúš Bischof

198/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie

1. Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Rožňava, konaných dňa 29. 10. 2022

2. Správu mandátovej komisie konštatuje, že 

1. Mestská volebná komisia dňa 21. 11. 2022 odovzdala zvoleným kandidátom: Osvedčenie o zvolení za primátora mesta, Osvedčenie o zvolení za poslancov Mestského zastupiteľstva

2. Novozvolený primátor mesta p. Michal Domik zložil zákonom predpísaný sľub

3. Novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave Mgr. Michal Drengubiak, Miroslav Demény,  Ing. Attila Kelecsényi, Zoltán Beke, Ing. Juraj Balázs, Ing. Ondrej Bolaček, Bc. Ivan Kuhn, MA, Mgr. Róbert Kobezda, Mgr. Zoltán Breuer, Ing. Filip Pollák, Ladislav Dávid, Mgr. Matúš Bischof, MUDr. Gabriela Takáč Senglerová zložili zákonom predpísaný sľub

199/2022 Poslanci Mestského zastupiteľstva v Rožňave sa hlásia k Etickému kódexu voleného predstaviteľa samosprávy mesta Rožňava, ktorý bol schválený uznesením MZ č. 299/2010 dňa 9.11.2010, čo potvrdzujú svojím podpisom a čestne vyhlasujú, že sa ním počas výkonu svojho mandátu budú riadiť

200/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave poveruje poslanca Mestského zastupiteľstva v Rožňave Mgr. Matúša Bischofa zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, pre volebné obdobie 2022 - 2026

201/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie informáciu primátora mesta o poverení Mgr. Michala Drengubiaka jeho zastupovaním v zmysle § 13b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, o výške jeho úväzku a výške jeho platu

202/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave volí za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Rožňava na volebné obdobie 2022–2026 Mgr. Matúša Bischofa, za podpredsedu MUDr. Gabrielu Takáč Senglerovú a za člena p. Zoltána Bekeho

203/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmeny Štatútu mesta Rožňava v § 18 ods. 4 podľa predloženého návrhu, ukladá úplné znenie Štatútu mesta Rožňava uverejniť na webovom sídle mesta - Z: zástupca primátora,  T: do 25. 11. 2022

204/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje nasledovný počet členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave :

a) Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku –7 členov

b) Komisia vzdelávania a mládeže – 7 členov

c) Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií – 7 členov

d) Komisia ochrany verejného poriadku – 5 členov

e) Komisia športu – 5 členov

f) Komisia sociálna, zdravotná a bytová – 7 členov

g) Komisia kultúry, cestovného ruchu – 5 členov

v o l í (predsedu, podpredsedu a člena komiesie z radu poslancov MZ)

a) za predsedu Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku Bc. Ivana Kuhna, MA, za podpredsedu Mgr. Michala Drengubiaka, za člena Ing. Juraja Balázsa

b) za predsedu Komisie vzdelávania a mládeže Mgr. Matúša Bischofa, za podpredsedu Mgr. Zoltána Breuera

c) za predsedu Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií Ing. Attilu Kelecséniyho, za podpredsedu Mgr. Michala Drengubiaka, za člena Mgr. Zoltána Breuera

d) za predsedu Komisie ochrany verejného poriadku p. Miroslava Deménya, za podpredsedu Mgr. Matúša Bischofa

e) za predsedu Komisie športu p. Ladislava Dávida, za podpredsedu Ing. Filipa Polláka

f) za predsedu Komisie sociálnej zdravotnej a bytovej p. Zoltána Bekeho, za podpredsedu MUDr. Gabrielu Takáč Senglerovú

g) za predsedu Komisie kultúry a cestovného ruchu Mgr. Róberta Kobezdu, za podpredsedu p. Miroslava Deménya

205/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave volí:

a) za členov Komisie finančnej, podnikateľskej a správy majetku mesta z radov občanov Ing. Štefana Černáka, p. Vladimíra Polónyho, Ing. Jána Szőllősa, JUDr. Martinu Vnenčákovú

b) za členov Komisie vzdelávania a mládeže z radov občanov Ing. Róberta Benika, Mgr. Zuzanu Hencelovú, PhDr. Petra Lőrincza, Mgr. Richarda Szőllősa, PaedDr. Mareka Kmeťa

c) za členov Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií z radov občanov Ing. arch. Petra Bischofa, RNDr. Jozefa Gregora, Ing. Soňu Raczenberg,Ing. arch. Petra Tešlára

d) za členov Komisie ochrany verejného poriadku z radov občanov Ing. Róberta Hanuštiaka, Ing. Andreu Krnáčovú, p. Romana Pikuho

e) za členov Komisie športu z radov občanov Ing. Michala Bagačku, p. Ivanu Mikolajovú, Mgr. Andreja Ružika

f) za členov Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej z radov občanov Ing. Jozefa Kováča, Mgr. Mareka Krajňáka, p. Vojtecha Pikuho, Mgr. Csabu Simona, Mgr. Andreja Vaška

g) za členov Komisie kultúry a cestovného ruchu z radov občanov Mgr. Valériu Icso, Mgr. Radoslava Kováča, Mgr. Petra Palguta

206/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje vyplatenie náhrady platu primátora mesta p. Michala Domika za nevyčerpanú dovolenku za rok 2021 v rozsahu 10 dní

207/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave

1. určuje plat primátorovi mesta p. Michalovi Domikovi v súlade s ustanovením § 3 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov, 

2. rozhodlo, že na základe poslaneckého návrhu poslanca Mgr. Zoltána Breuera zvyšuje primátorovi mesta p. Michalovi Domikovi plat podľa ods. 1 tohoto uznesenia o 50%. (Zdržali sa Ing. Juraj Balázs, Ondrej Bolaček, MUDr. Gabriela Takáč Senglerová,  proti bol jeden poslanec - p. Zoltán Beke)

208/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave poveruje vykonávaním sobášnych obradov v matričnom obvode Rožňava vo volebnom období 2022–2026 - Mgr. Michala Drengubiaka, Mgr. Matúša Bischofa, Mgr. Róberta Kobezdu, p. Miroslava Deménya, Ing. Attilu Kelecsényiho, Ing. Juraja Balázsa, MUDr. Gabrielu Takáč Senglerovú

209/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave volí za členov Dozornej komisie príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava - Ing. Filipa Polláka, Bc. Ivana Kuhna, MA, Mgr. Michala Drengubiaka

210/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave volí za členov Dozornej komisie príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava Mgr. Matúša Bischofa, Mgr. Zoltána Breuera, p. Ladislava Dávida

211/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave volí za členov Dozornej komisie príspevkovej organizácie Mestského divadla Actores Rožňava Mgr. Michala Drengubiaka, Ing. Ondreja Bolačeka, p. Miroslava Deménya

212/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave menuje Mgr. Róberta Kobezdu, Mgr. Zoltána Breuera, p. Ladislava Dávida za členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava 

213/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave menuje p. Zoltána Bekeho, Ing. Attilu Kelecsényiho, Bc. Ivana Kuhna, MA, za členov Dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestské lesy Rožňava s.r.o. 

214/2022 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje delegovanie zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava na roky 2022-2026:

Základné školy 

SŠ Ul. Komenského - Mgr. Michal Drengubiak, Zoltán Beke, Ing. Attila Kelecsényi, Mgr. Alžbeta Tamásová 

ZŠ Ul. Pionierov - Bc. Ivan Kuhn, MA, Ing. Filip Pollák, Miroslav Demény, Ing. Juraj Balázs

ZŠ Ul. Zakarpatská - Miroslav Demény, Mgr. Zoltán Breuer, Ing. Ondrej Bolaček, Ing. Filip Pollák

ZŚ Ul. Zlatá - Ladislav Dávid, Mgr. Michal Drengubiak, Mgr. Róbert Kobezda, Bc. Ivan Kuhn, MA

Základná umelecká škola - Mgr. Róbert Kobezda, Mgr. Matúš Bischof, Ladislav Dávid, Mgr. Alžbeta Tamásová

Materské školy

MŠ Ul. E. Rótha - Mgr. Matúš Bischof, Mgr. Michal Drengubiak, Mgr. Róbert Kobezda 

MŠ Ul. Krátka - Zoltán Beke, Ing. Attila Kelecsényi 

MŠ Ul. Kyjevská - Mgr. Matúš Bischof, Ing. Filip Pollák, Miroslav Demény 

MŠ Ul. Pionierov - Mgr. Matúš Bischof, Mgr. Alžbeta Tamásová 

MŠ Ul. Štítnická - Ing. Juraj Balázs, Bc. Ivan Kuhn, MA, Mgr. Michal Drengubiak

MŠ Ul. Vajanského - Ladislav Dávid, PaedDr. Kvetoslava Kostyánszká

MŠ Kozmonautov - Mgr. Matúš Bischof, PaedDr. Kvetoslava Kostyánszká 

Obecná školská radaMgr. Matúš Bischof, Mgr. Alžbeta Tamásová 

Zdroj: Mesto Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.