Pedikúra - manikúra  minibager

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava

M e s t o   R o ž ň a v a
vyhlasuje
 
výzvu športovým klubom, kultúrnym, mládežníckym,  spoločenským a sociálnym organizáciám na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava. Mesto poskytuje dotácie v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie  zdravotnej starostlivosti, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu. Finančná dotácia je doplnkovým zdrojom, je poskytovaná podľa finančných možností mesta a nie je žiadny právny nárok na jej poskytnutie a vymáhanie. Poskytovaním dotácií sú prednostne podporované podujatia a akcie usporiadané na území mesta.
 
Kritériá pri podaní žiadosti podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Rožňava (VZN):
1. Oprávnení žiadatelia:
- právnické osoby, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja mesta,
- iné právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, alebo na verejnoprospešné účely, na podporu podnikania a zamestnanosti,
- neziskové organizácie pôsobiace na území mesta.
2. Žiadosť podaná v termíne na predpísanom tlačive (VZN - príloha č. 1), ktorá obsahuje:
- základné údaje o žiadateľovi a projekte na akciu/činnosť žiadateľa
- finančný rozpis predbežných nákladov, v ktorých sú zahrnuté vlastné zdroje v minimálnej výške 20 %.
3. Priložený podrobný popis projektu – názov, dátum, čas a miesto realizácie, rozpis aktivít, spôsob propagácie poskytovateľa dotácie.
4. Písomné oznámenie o použití loga mesta v zmysle Článku 5 ods. 5 platného VZN o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich použití a ochrane.
5. Dotáciu je možné poskytnúť len na akciu, alebo činnosť organizovanú v roku 2023.
6. Subjekt, ktorý dotáciu získa – realizátor projektu, ju nesmie prevádzať na iné právnické či fyzické osoby. Z dotácie sa môžu hradiť len oprávnené náklady spojené s realizáciou projektu v zmysle ustanovení platného VZN.
7. Jeden žiadateľ môže podať len 1 žiadosť o dotáciu v danom rozpočtovom roku.
 
Žiadosti,   ktoré  budú  predložené   po  termíne,  alebo  po   vyžiadaní  doplnenia nebudú do 31. 3. 2023 obsahovať požadované náležitosti, budú posudzovateľmi projektu (Komisia športu MZ v Rožňave a Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v Rožňave) zamietnuté.

 Termín podania žiadosti:   do  31. 3. 2023

 Adresa na podanie žiadosti:  Mestský úrad

Odbor kultúry,  športu a cestovného ruchu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
 
Spôsob podania žiadosti s prílohami: poštou, elektronicky, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Rožňave. Rozhodujúca je príjmová pečiatka podateľne.
 
 
V Rožňave 13. 2. 2023
 
Michal Domik, v.r.
primátor mesta
 

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.