Zasadnutie MZ - pozvánka

Rožňava

...

Uskutoční sa

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň  06. mája 2021 o 09.00 hodine

v spoločenskej sále MsÚ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
Otázky a podnety občanov
3. 
Interpelácie poslancov
4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave(PDF, 431 kB)
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. Majetkoprávne záležitosti:
 1.
 2.

VINIČKY service s.r.o. – žiadosť o predaj pozemku mesta Rožňava (PDF, 926 kB)

 3.
 4.

Beáta Laššanová, Lipovník 275 – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta (PDF, 2,6 MB)

 5.

Margaréta Hacsková, Komenského 10, Rožňava – zámer kúpy pozemkov do majetku mesta (PDF, 676 kB)

 6.

Základná umelecká škola – zverejnenie zámeru výpožičky nebytových priestorov ZŠ akad. J. Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave(PDF, 205 kB)

 7.

Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie k výsledku inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu(PDF, 100 kB)

15. 

Voľba člena Dozornej rady TSM Rožňava(PDF, 130 kB)

16. 

Technické služby mesta Rožňava – rozšírenie podnikateľskej činnosti (PDF, 185 kB)

17. 
18. 

Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o., za rok 2020 (PDF, 333 kB)

19. 

Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2020 (PDF, 73 kB)

20. 

Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2021 (PDF, 252 kB)

21. 
22. 

Plán činnosti hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za rok 2020 (PDF, 257 kB)

23. 

Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Materská škola Ul. Kozmonautov 1793/14, Rožňava

24. Materiály hlavnej kontrolórky
 1.

Kontrola odstránenia zistených nedostatkov vedenia kroniky mesta Rožňava zistených pri kontrole v roku 2020 (PDF, 130 kB)

 2.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na II. polrok 2021 (PDF, 104 kB)

 3.

Kontrola dodržiavania VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava za rok 2020 (PDF, 141 kB)

 4.

Kontrola odstránenia zistených nedostatkov po vykonanej kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole Ulica akademika Hronca č. 3490/9B v Rožňave v roku 2020 (PDF, 165 kB)

25. Podnety pre hlavnú kontrolórku
26. Diskusia
27. Záver

...

kalendár 2016

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

Poruchová služba NON - STOP PRÁCE VODA - KÚRENIE - KANALIZÁCIA

JF spol s. r. o.

Prekladatelske sluzby

faktúry Mesta Rožňava

MEDIÁTOR Mgr.; MSc. Erika Ocelníková

PNEUBOX

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Vstavané skrine

Kozmetický salón PERFEKT