Pedikúra - manikúra  minibager

Primátorovi opäť klesne plat

MUDr. Vladislav Laciak, primátor mesta Rožňava

Pravidlá platových pomerov starostov obcí a primátorov miest je potrebné prehodnotiť vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu na Slovensku /znižovanie nákladov na sektor verejnej správy o 10 percent/ a racionalizačné opatrenia v podobe zníženia počtu zamestnancov a platov ústavných činiteľov.  Spôsob odmeňovania starostov a primátorov platí od roku 1994 a počas 16 rokov sa zásadne nemenil, platové podmienky predsedov VÚC sa výrazne nemenili od roku 2001.

DEAC

Niektoré platy starostov a primátorov presahovali celospoločensky vnímanú únosnosť pri odmeňovaní verejných funkcionárov, aj vo vzťahu k členom vlády. Dochádzalo k nevyváženostiam, keď napr. plat starostu mestskej časti v Bratislave alebo Košiciach bol vyšší ako plat primátora mesta. Vo viacerých menších obciach tvorí plat starostu podstatnú časť rozpočtu celej obce. V tejto súvislosti je nevyhnutné prehodnotiť aj spôsob odmeňovania poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev a samosprávnych krajov. Ministerstvo vnútra preto vypracovalo novelu zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, ktoru sa bude zaoberať legislatívna rada vlády.

Cieľom zmien je úspora finančných prostriedkov vynakladaných na platy a ostatné náležitosti funkcionárov územnej samosprávy. Zníži sa tak deficit rozpočtov obcí a miest a zároveň obmedzí zadlžovanie územných samospráv.

  • násobok, podľa ktorého sa určuje plat starostu sa zníži o 10 percent
  • plat starostu už nebude možné rozhodnutím obecného zastupiteľstva zvýšiť, ako doteraz
  • rovnako sa rušia odmeny starostov /vrátane mimoriadnych odmien za činnosť vykonávanú v súvislosti s mimoriadnou udalosťou – to totiž dostatočne upravuje zákon o civilnej ochrane/
  • starosta bude môcť dostať odstupné v maximálnej výške trojnásobku posledného mesačného platu /v súčasnosti je to až päťnásobok priemerného mesačného platu, čo je nad rámec možností mnohých obcí/. Úprava odstupného sa racionalizuje s ohľadom na počet rokov vykonávania funkcie a dôvody zániku mandátu starostu alebo primátora.

Staré platy sa budú starostom vyplácať do účinnosti novely zákona, ktorá sa predpokladá od 1. júna /to znamená, že plat určený podľa právnych predpisov účinných do 31. mája dostane starosta posledný krát za mesiac máj/.

Na rovnakých princípoch ako u primátora a starostu sa upravuje spôsob výpočtu platu predsedu samosprávneho kraja.

Novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest upravuje aj ďalšie právne predpisy. Novelou zákona o obecnom zriadení sa vypúšťa pôsobnosť obecného zastupiteľstva ustanoviť plat starostu – bude totiž vyplývať zo zákona. Takisto sa zavádza horná hranica odmeny, ktorú možno poskytnúť poslancovi zastupiteľstva. Poslanec bude môcť v kalendárnom roku dostať odmenu najviac v sume súčinu jednej priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku platovej skupiny pre výpočet platu starostu obce, v ktorej je poslancom. Pri koeficiente 1,49 pri najmenších obciach a priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve cca 750 eur je to 1117 eur, pri mestách s najvyšším počtom obyvateľov pri koeficiente 3,58 môže byť odmena vo výške najviac 2685 eur v kalendárnom roku. Takisto sa upravujú aj odmeny členov komisií zastupiteľstiev obcí osobám, ktoré nie sú poslancami.

Novelou zákona o samospráve VÚC sa mení spôsob určovania odmien poslancom samosprávnych krajov zo systému minimálnej mzdy na princíp určovaný násobkom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Upravuje sa horná hranica odmeny, ktorú možno poskytnúť poslancovi zastupiteľstva samosprávneho kraja, a členovi komisie, ktorý nie je poslancom. Poslanec, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie bude mať nárok na maximálne štvornásobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve podľa údajov Štatistického úradu za predchádzajúci rok /v súčasnosti je to dvadsaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy/. Maximálna výška odmeny členov komisie zastupiteľstva osobám, ktoré nie sú poslancami bude predstavovať dvojnásobok mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve podľa údajov Štatistického úradu za predchádzajúci rok /v súčasnosti je to desaťnásobok minimálnej mesačnej mzdy/.

Novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest sa predkladá s rozpormi so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združením samosprávnych krajov SK8. Podľa SK8 by malo mať zastupiteľstvo samosprávneho kraja možnosť časť platu predsedu samosprávneho kraja určiť nad rámec zákonom ustanoveného platu. ZMOS akceptuje potrebu zmeny pravidiel ohodnocovania práce starostov, primátorov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev, ale navrhované riešenie nepokladá za správne a požaduje prijať novú zákonnú úpravu po širšej odbornej diskusii a analýze.

Zdroj: MV SR 

Podobné články:

Primátor RV pôjde na minimum!

Ilustračné foto: Roman Ocelník a  Erika Ocelníková ml. - archív

 

MZ Rožňava - poslanci a primátor

Miesto pre Vašu reklamu

Voľby NR SR 2020

Reklamná agentúra Rožňava

Komunálne voľby 2018

recepty

Rožňavské absurdity

Voľby do VÚC 2017

Priestory na podnikateľské účely na prenájom

útulok pre zvieratá

Ranč Jovice

Autoškola Guľáš Jozef Rožňava

dopravná nehoda

Šípkarský klub Rožňava

...

Počasie Rožňava tu

...

Miesto pre Vašu reklamu

Staršie reklamy - klik TU.

Anketa

Ste za pešiu zónu bez áut na Námestí baníkov v Rožňave?:

Minibager

faktúry Mesta Rožňava

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

Miesto pre Vašu reklamu

.